Schiphol.nl   •   Contact

Home Glossary

Glossary

Afhandeling

De activiteiten die nodig zijn bij de aankomst en het vertrek van vliegtuigen, passagiers en vracht. Deze activiteiten bestaan onder andere uit het inchecken van passagiers, het laden en lossen van baggage en vracht, vliegtuigschoonmaak en catering


AirportCity-formule

Een integrale ontwikkeling van aviation en non-aviation activiteiten waarbij bedrijven en gebruikers alle services en faciliteiten wordt geboden die ze nodig hebben. De Airportcity-formule omvat de activiteiten van de business areas Aviation, Consumer Products & Services en Real Estate


AREB Fonds

Vastgoedfonds op de locatie Schiphol waarin Schiphol Real Estate een aandeel heeft van 61,15% en waarvan 38,85% is geplaatst bij institutionele beleggers


Auxiliary Power Unit (APU)

Motor in de staart van het vliegtuig. Levert zowel stroom als warme en koude lucht in het vliegtuig als de hoofdmotoren uitgeschakeld zijn, bijvoorbeeld tijdens de afhandeling van het vliegtuig


Bedrijfsongeval

Een ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die verband heeft met het werk en die vrijwel onmiddellijk tot schade aan de gezondheid leidt. Voor een bedrijfsongeval met verzuim, geldt dat het verzuim ingaat als de medewerker de dienst/dag na het bedrijfsongeval niet op het werk komt


Birdstrike

Incident waarbij sporen van een vogel op een vliegtuig of (delen van) dode vogels op een start- of landingsbaan zijn aangetroffen en het aannemelijk is dat de birdstrike heeft plaatsgevonden binnen de grenzen van het luchthaventerrein. Bij landende vliegtuigen is de bovengrens 200 voet; bij opstijgende vliegtuigen 500 voet


Catchment area

Gebied waaruit passagiers met grondvervoer van en naar de luchthaven komen


Corporate Governance Code

De Corporate Governance code voor beurs-genoteerde bedrijven die in 2003 is opgesteld door Commissie Tabaksblat en vernieuwd door de Commissie Frijns


Corporate Responsibility (CR)

Ondernemen met respect voor mens, milieu en omgeving


CROS

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol; overlegplatform tussen luchtvaartsector en omgeving


Douane

De Douane voert controles uit op de in-, uit- en doorvoer van goederen en het heffen en innen van verschuldigde belastingen en accijnzen op invoer van goederen.


Economic profit

RONA (na belastingen) minus WACC vermenigvuldigd met gemiddelde vaste activa


Euro Medium Term Note (EMTN)

Een overkoepelend programma waaronder investment grade instanties schuldbewijzen (‘notes’) zonder onderpand (‘unsecured’) uitgeven


Fte

Fulltime-equivalent; voltijds arbeidsplaats


General Aviation

Internationale benaming voor privé- en zakenvluchten met vliegtuigen voor maximaal 20 passagiers


GRI

Global Reporting Initiative – wereldwijd gehanteerde richtlijnen voor Corporate Responsibility verslaglegging


Grondgeluid

Grondgeluid is laagfrequent geluid waarvan trillingen hinder kunnen veroorzaken. Laagfrequent is geluid dat op een andere manier wordt ervaren dan ‘gewoon’ geluid; laagfrequent geluid wordt vaker gevoeld dan gehoord. Dit geluid ontstaat bij startende vliegtuigen


Handelsverkeer

Commercieel vliegverkeer (niet zijnde militair, politie etc.)


Havengelden

Vliegtuig-, passagiers- en beveiligings-gerelateerde vergoedingen


Homecarrier

Belangrijkste netwerkluchtvaartmaatschappij op hub luchthaven


Integraal testen 

Integraal testen van brandmeldinstallaties, luchtbehandelingsinstallaties, bagagesystemen, liftsturing, rolluiken en evacuatiesystemen in de terminal op brandveiligheid onder operationele omstandigheden


KDC

Samenwerking van Schipholk, KLM en Luchtverkeersleiding Nederland. In het KDC werken we gezamenlijk aan de invulling van een duurzaam en optimaal luchtruimgebruik.


Landside (landzijde)

Het landzijdige (publiek toegankelijke) gedeelte van de luchthaven of het luchthaventerrein


Lowcostmaatschappij

Luchtvaartmaatschappij die zich kenmerkt door het aanbieden van relatief goedkopere tickets, meestal in combinatie met de mogelijkheid om voor bepaalde extra diensten bij te betalen


Luchthavenverkeerbesluit

Onderdeel van Wet luchtvaart dat het gebruik van Amsterdam Airport Schiphol bepaalt


Masterplan

Richtinggevend plan waarin, in lijn met onze Europe’s Preferred Airport visie, de ruimtelijke ontwikkeling van de luchthaven infrastructuur is vastgelegd en vertaald naar een investeringsprogramma, als antwoord op de vraag naar capaciteit en kwaliteit, maatschappelijke ontwikkelingen en trends in de luchtvaartmarkt


Materieel thema

Een onderwerp is materieel als het de significante economische, sociale of milieu impact weerspiegelt van de organisatie of als het de beslissingen van stakeholders substantieel beïnvloedt


Nachtprocedure

Periode gedurende de nacht (23.00 uur -7.00 uur) waarin een beperking geldt voor het gebruik van start- en landingsbanen en waarin geluidsarme naderingen en speciale nachtroutes voor startend verkeer worden uitgevoerd


Operationeel jaar

Tijdvak van 1 november tot en met 31 oktober


Platform Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol

In het Platform Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol werken wij intensief samen met verschillende overheidspartijen om vorm te geven aan onderdelen van het beveiligingsbeleid. Dit platform heeft als doel om door middel van publiek-private samenwerking beveiligingsvraagstukken op te lossen en zo te werken aan effectieve en efficiënte oplossingen bij de bestrijding van terrorisme en criminaliteit. Deze publiek-private samenwerking is cruciaal om beveiligingstaken optimaal te kunnen uitvoeren.


PreConditioned Air (PCA)

Gekoelde of verwarmde lucht ten behoeve van klimaatregeling in het vliegtuig


Randstad

Westelijk deel van Nederland dat de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht omvat


Regulier afval 

Verzamelnaam voor alle afval, behalve bouw- en sloopafval en afvalstoffen en water uit de-icingsactiviteiten. Regulier afval bevat dus onder andere glas, papier, GFT en gemaaid gras


ROE

Resultaat na belastingen (toekomend aan aandeelhouders) gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen (Return on equity)


Runway incursion

Een runway incursion is een voorval op een start- of landingsbaan met een luchtvaartuig, voertuig of persoon die zich daar zonder de hiervoor benodigde toestemming bevindt


Schipholwerker

Werknemer van een van de op Schiphol gevestigde bedrijven


Security Service Charge

Tarief dat vertrekkende passagiers betalen voor beveiligingsmaatregelen


SkyTeam

Wereldwijd opererende alliantie van luchtvaartmaatschappijen rond Air France-KLM en Delta Airlines


Tafel van Alders

Overlegorgaan over toekomst van Schiphol tussen luchtvaartsector en omgeving onder leiding van oud-minister en oud-commissaris van de Koningin, Hans Alders


Transferreiziger

Passagier die overstapt van het ene naar het andere vliegtuig


Verantwoorde leverancier 

Leverancier die recent Corporate Responsibility beleidsdocument, een (geïntegreerd) Corporate Responsibility verslag, een ISO 14001 of specifiek certificaaat voor een product(groep) en een EMAS certificaat kan overleggen


Verhuurbaar vloeroppervlak

Aantal verhuurbare vierkante meters (vvo)


Walstroom

Stroomvoorziening voor vliegtuigboordsystemen op het platform aan luchtzijde als vervanger van een GPU


Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol

Wet waarin normen voor geluid, luchtkwaliteit, geur en veiligheid voor Schiphol zijn vastgelegd; van kracht sinds februari 2003


WTC

World Trade Center Schiphol Airport70MB 

Investeringsprogramma in het bagagesysteem van Schiphol met als doel om 70 miljoen koffers te verwerken, met kortere connectietijden, meer flexibiliteit, meer mechanisatie (deels door robots), meer beschikbaarheid en met een lagere IR-rate als gevolg


ACI

Airports Council International – internationale brancheorganisatie van luchthavens


ACM

Autoriteit Consument & Markt (voorheen Nederlandse Mededingingsautoriteit); houdt toezicht op vaststelling van aviation-tarieven en -voorwaarden van Amsterdam Airport Schiphol


Aerospace Exchange

Businesspark op Schiphol-Oost waar Schiphol Real Estate vastgoed ontwikkelt voor bedrijven uit de vliegtuigindustrie


Airport Carbon Accreditation

Benchmark van brancheorganisatie ACI. Deze benchmark maakt inzichtelijk wat luchthavens doen om CO2 te verminderen


Airside (luchtzijde)

Gebied waar vliegtuigen starten, landen, taxiën en worden afgehandeld


Bas

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer op Schiphol. Bas is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol


Business area

Functioneel cluster van activiteiten binnen de organisatie van Schiphol Group


Concessie-inkomsten

Inkomsten uit activiteiten waarvoor een concessie (toestemming om bepaalde activiteiten te mogen uitvoeren) verstrekt is, veelal in de vorm van en percentage van de omzet


De-icing

Het voor vertrek ontdoen van sneeuw en ijs van vliegtuigrompen en vleugels


EPBD-label 

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De schaal loopt van G naar A, waarbij A het beste is


FFO

Funds From Operations is de operationele kasstroom gecorrigeerd voor veranderingen in het werkkapitaal


Full freighter

Vliegtuig dat alleen vracht vervoert


Global Compact

Initiatief van de Verenigde Naties, waarbij de deelnemende bedrijven zich committeren aan tien principes van zakendoen op het gebied van ethiek en milieu


Ground Power Unit (GPU)

Dieselaggregaat, levert stroom aan het vliegtuig als alle motoren uitgeschakeld zijn tijdens de afhandeling van het vliegtuig


Handhavingspunt

Een berekeningspunt waarop een door de overheid vastgestelde maximaal toegestane geluidsbelasting van toepassing is. Er zijn 35 handhavingspunten voor het etmaal en 25 voor de nacht (23:00 tot 07:00 uur)


Hub

Knooppunt van continentaal en intercontinentaal luchtvervoer


IFRS

International Financial Reporting Standards: de door Schiphol Group gehanteerde internationaal bepaalde en erkende boekhoudregels


IR-rate

Irregularity Rate; percentage koffers dat niet gelijktijdig met de passagier op diens bestemming is aangekomen


Kennis voor Klimaat

Schiphol Group participeert in het nationale programma Kennis voor Klimaat. Schiphol ligt vier meter onder NAP. Mede door deze lage ligging zijn veranderingen in weer en klimaat van grote invloed op de luchthaven


Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee houdt zich bezig met de paspoortcontrole, de bewaking van de grens en de beveiliging van de burgerluchtvaart tegen aanslagen en kapingen. Daarmee is zij ook verantwoordelijk voor zaken als mensenhandel


Lost Time Injury Frequency (LTIF) 

Geeft aan hoe vaak er bedrijfsongevallen zijn voorgekomen die ook hebben geleid tot arbeidsverzuim (in relatie tot de gewerkte uren)


Luchtvaartnota

Visie van het kabinet op de ontwikkelingen en groei van het Nederlandse vliegverkeer


Maatschappelijk thema

Schiphol Group heeft vijf Corporate Responsibility thema's waaraan zij op strategisch niveau invulling geeft om Europe's Preferred Airport te zijn en te blijven. Dit zijn: Geluid en omgeving, Klimaatvriendelijke luchtvaart, Bereikbaarheid en luchtkwaliteit, Grondstofschaarste en Duurzame werkgelegenheid.


Mainport

Knooppunt van lucht-, weg- en spoorverbindingen, met een grote betekenis voor en impact op de ontwikkeling van een regio en de nationale economie


MTOW

Maximum Take-Off Weight, maximum startgewicht van vliegtuigen, waarop start- en landingsgelden van vliegtuigen zijn gebaseerd


Omgevingsvergunning Milieu

Exploitatievergunning voor het uitoefenen van onze activiteiten binnen de daarin opgenomen milieuvoorwaarden


Passenger Service Charge

Tarief dat per vertrekkende passagier in rekening wordt gebracht voor het gebruik van de luchthavenvoorzieningen


Privium

Exclusief serviceprogramma voor leden. Aan het Privium lidmaatschap is altijd een automatische grenspassage door middel van irisherkenning gekoppeld


Retail Airside

De winkels in het gebied dat alleen toegankelijk is voor passagiers van Amsterdam Airport Schiphol


RONA

Exploitatieresultaat gedeeld door het saldo van de gemiddelde vaste activa minus actieve belastinglatentie en derivatenvorderingen langer dan 1 jaar (Return on net assets)


Schengenlanden

Landen in Europa waartussen vrij verkeer van personen en goederen bestaat (genoemd naar plaats in Luxemburg waar hierover een verdrag is gesloten)


Securityscan

De Securityscan maakt gebruik van millimeter wave technologie. Deze ongevaarlijke millimetergolven gaan niet door het lichaam heen, maar weerkaatsen op het lichaam en op voorwerpen. Met deze scan is daardoor te zien welke voorwerpen een persoon bij zich draagt


See Buy Fly

De winkels waar de traditionele tax-free artikelen zoals parfum, cosmetica, drank en tabak worden verkocht


SIM

Samenwerking Innovatieve Mainport. Samenwerkingsverband van Schiphol Group met KLM, TU Delft, TNO en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Doel is het verbeteren van de bereikbaarheid en de processen op de luchthaven met innovatieve ontwikkelingen


Slotcoördinator

Door overheid benoemde persoon die volgens internationaal vastgelegde regels de beschikbare slots (vergunningen om op een bepaald tijdstip te mogen starten of landen) op luchthavens verdeelt


theGROUNDS

Kenniscentrum van Schiphol Group,
om samen met andere bedrijven en kennisinstellingen
innovatieve toepassingen te ontwikkelen voor een
duurzame luchthaven. theGROUNDS is een aanjager,
een broedplaats en een proeftuin.


Top van de organisatie

Alle functies vanaf schaal 14 en hoger, die een bepaalde mate van invloed uitoefenen strategieontwikkeling, beleid en/of besluitvorming met betrekking tot onze kernactiviteiten


Transitoreiziger

Passagier die met hetzelfde vliegtuig doorvliegt als waarmee hij aangekomen is


Veiligheidsplatform Schiphol (VpS)

In het Veiligheidsplatform Schiphol werken partijen in de luchtvaartsector samen om de luchtvaartveiligheid op Schiphol te waarborgen en verder te verbeteren. In het VpS zijn alle bedrijven vertegenwoordigd die een rol spelen in het luchtvaartproces op Schiphol. Als havenmeester vervult Amsterdam Airport Schiphol het voorzitterschap en verzorgt zij het programmamanagement.


Visit costs

Het totaal aan kosten dat een luchtvaartmaatschappij kwijt is voor een bezoek aan de luchthaven


WACC

Gemiddelde gewogen kosten van kapitaal (Weighted average cost of capital) volgens Capital asset pricing model (CAPM)


Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

Wet waarin de exploitatievergunning en het sector-specifieke toezicht met betrekking tot de tarieven en voorwaarden voor het gebruik van Schiphol zijn vastgelegd; van kracht sinds juli 2006


Work Load Unit (WLU)

Begrip om productie te meten; staat gelijk aan 1 passagier of 100 kg vracht